TOSS in Holland

Maak een afspraak➝

Expat Regime

Het expat-belastingregime is een belastingvoordeel voor expatriate werknemers in België, zowel voor expats die hun fiscale verblijfplaats in België zullen vestigen (Belgische inwonende belastingbetalers) als voor degenen die hun fiscale verblijfplaats buiten België zullen behouden (niet-inwoners). Vooral voor expats betekent dit een gunstige belastingvermindering. Over het algemeen kan een werkgever ervoor kiezen om maximaal 30% van het bruto salaris belastingvrij te betalen om bepaalde kosten te dekken. Dit vormt de basis van het expat-belastingregime, ook wel bekend als het “speciale belastingregime voor inkomende belastingbetalers”.

30% van het bruto salaris wordt belastingvrij aan de werknemer betaald

Het expat-belastingregime is een salarisvoordeel waarbij nu maximaal 30% van het bruto salaris uit Belgische bronnen belastingvrij aan de werknemer wordt betaald. Bijvoorbeeld: als hij of zij een bruto bedrag van EUR 1.000,00 verdient uit Belgische bronnen, ontvang je EUR 3.000,00 belastingvrij en is EUR 7.000,00 onderworpen aan normale belastingheffing.

Laat ons je helpen met het aanvragen van het expat-regime

Het expat-regime is een complexe belastingfaciliteit. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze regeling? Laat het ons weten en we kunnen het proces voor je starten.

  Vergoeding voor gemaakte kosten

  Volgens de belastingwetgeving mag de werkgever 30% van het bruto salaris vergoeden, bovenop het reguliere bruto salaris, als compensatie voor terugkerende extra kosten die rechtstreeks verband houden met tewerkstelling in België. Hieronder vallen onder andere de volgende kosten (niet uitputtende lijst):

  • Woonkosten in België in vergelijking met het land van herkomst;
  • Verschillen in kosten van levensonderhoud tussen België en het land van herkomst;
  • Privéreizen naar het land van herkomst voor de expat, zijn/haar partner en hun onderhoudsplichtige kinderen;
  • Reiskosten naar het land van herkomst (naar aanleiding van de geboorte, het huwelijk of overlijden van een familielid van de expat of zijn/haar partner).

  Maximum

  De werkgever/onderneming mag maximaal 30% van het jaarlijkse bruto-inkomen betalen als belastingvrije kostenvergoeding voor terugkerende kosten (een aanvullende betaling boven op het bruto salaris). Deze 30% is beperkt tot een maximum van EUR 90.000,00 per jaar. Dit betekent dat boven een bruto salaris van EUR 300.000,00 (30% van EUR 300.000,00 = EUR 90.000,00), er geen belastingvoordelen van toepassing zijn. Voor het jaar van aankomst in België, het jaar van vertrek uit België en het jaar waarin het expatregime eindigt (door beëindiging van de opdracht van de expat in België of het bereiken van de maximale periode van het expatregime), wordt het maximumbedrag van EUR 90.000,00 per jaar pro rata berekend op basis van het aantal dagen dat de arbeidsrelatie dat jaar in België heeft bestaan en aan de voorwaarden van het expatregime voldeed.

  Naast het vergoeden van terugkerende kosten worden de volgende vergoedingen, onder specifieke voorwaarden en op vertoon van ondersteunende documenten, beschouwd als (belastingvrije) vergoedingen voor kosten die inherent zijn aan de werkgever binnen het kader van het expatregime (niet-uitputtende lijst):

   

  • Kosten gerelateerd aan de verhuizing naar België.
  • Kosten gerelateerd aan het inrichten van de woning in België.
  • Schoolgeld voor de kinderen van de expat of hun partner die meeverhuizen met hun ouders of een van hen.

  Wie komt in aanmerking voor de belastingvermindering?

  In de 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in België moet de expat aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  Aangenomen uit het buitenland

  De expat moet rechtstreeks worden aangenomen door een binnenlands bedrijf vanuit het buitenland, of worden gedetacheerd of overgeplaatst vanuit een buitenlands bedrijf binnen een internationale groep.

  Buiten de grenzen van België

  Heeft ten minste 150 kilometer buiten de Belgische grens gewoond en is niet onderworpen geweest aan de Belgische belasting voor niet-ingezetenen (natuurlijke personen) voor professioneel inkomen in België.

  Salarisvereiste

  Expatriates moeten een bruto jaarloon hebben (voor aftrek van socialezekerheidsbijdragen) van meer dan EUR 75.000,00.

  Goedkeuring

  Goedkeuring verkrijgen van de Belgische administratie om het programma toe te passen.

  Hoe vraag je het Expatsregime aan

  Het aanvraagproces voor het regime moet worden voltooid binnen 3 maanden na aanvang van de tewerkstelling. Werkgevers zijn verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar, een lijst van werknemers die onder het nieuwe regime vallen, te verstrekken.

  De werkgever/onderneming kan een aanvraag indienen voor dit Expatsbelastingregime. De Belgische administratie zal binnen een periode van 3 maanden (vanaf de ontvangst van de aanvraag) een schriftelijke reactie afgeven indien alles correct is ingediend. De werknemer kan vervolgens gedurende de volgende 5 jaar van de dienst (mogelijk verlengd met 3 jaar) profiteren van het Expatsbelastingregime op zijn/haar salaris.

  Wisselen van werkgever

  Als je momenteel onder het Expatsbelastingregime valt en van werkgever wilt veranderen, moet je binnen 3 maanden na beëindiging van je contract bij je vorige werkgever een nieuwe werkgever vinden (zonder onderbreking van tewerkstelling). Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de nieuwe werkgever/onderneming een nieuwe aanvraag indienen voor het Expatsbelastingregime (de periode van 5 jaar – mogelijk verlengd met 3 jaar – wordt in geen geval opgeschort en blijft gewoon doorlopen). ls dit niet mogelijk is, komt u niet langer in aanmerking voor het Expats Belastingregime.